Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė

Tobulinant įmonės darbuotojų profesinės etikos principus, kuriant antikorupcinę aplinką Statybos produkcijos sertifikavimo centro darbuotojai dalyvauja korupcijos prevencijos mokymuose.

Mokymų temos, kurias per paskutinius trejus metus išklausė Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau - SPSC) darbuotojai:

 • 2017 m. kovo 13 d. visi SPSC darbuotojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose “Kas naujo korupcijos prevencijoje?”;
 • 2018 m. kovo 16 d. SPSC direktorius dalyvavo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ vienos dienos mokymuose „Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungoje ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas“. Mokymų tikslas – stiprinti dalyvių kompetencijas, reikalingas taikant korupcijos prevencijos priemones;
 • 2018 m. birželio 21 d. SPSC direktorius dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamame metodiniame seminare, kurio metu buvo suteikta metodinė pagalba korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais;
 • 2019 m. vasario 26 d. SPSC Atestavimo padalinio darbuotojai dalyvavo 8 val. mokymuose „Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas“;
 • 2019 m. rugsėjo 13 d. SPSC administracijos darbuotojas dalyvavo 8 val. mokymuose „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“;
 • 2020 m. liepos mėn. SPSC darbuotojai buvo supažindinti su 2020 m. liepos 23 d. STT nuotolinio metodinės pagalbos rengininio „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ medžiaga;
 • 2021 m. kovo 19 d. įmonės vadovas dalyvavo LRV komisijos kovai su korupcija koordinuoti nuotoliniame posėdyje.
 • 2021 m. kovo 26 d. keturi įmonės darbuotojai dalyvavo STT seminare „Etikos (elgesio) kodeksas institucijoje“ ir „Pranešėjo apsaugos organizavimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ .
 • 2021 m. balandžio 20 d. visi SPSC darbuotojai dalyvavo STT paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“;
 • 2021 m. birželio 3 d. SPSC administracijos ir Atestavimo padalinio darbuotojai dalyvavo nuotoliniame susitikime su Specialiųjų tyrimų tarnybos specialistais, išklausė pranešimus temomis:
  • Korupcijos rizikos veiksniai ūkio subjektų priežiūros srityje;
  • Verslo priežiūros efektyvumą didinančios ir korupcijos riziką mažinančios priemonės;
  • Skaidrios verslo priežiūros kūrimas;
  • ir kitų pranešimų, kuriuos skaitė verslo priežiūros institucijų atstovai – VDI, VTPSI.
 • 2022 m. kovo 30 d. visi SPSC darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupciniuose mokymuose tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“;
 • 2022 m. gegužės 31 d. SPSC atsakingi darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos metodinės pagalbos renginyje ,,Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teoriniai ir praktiniai aspektai“.

Mokymuose dalyvavę Statybos produkcijos sertifikavimo centro darbuotojai gauta informacija pasidalina su visais darbuotojais, mokymų medžiaga patalpina viešai, su ja gali susipažinti visi darbuotojai.

Visi SPSC darbuotojai pasirašo nešališkumo deklaracijas, yra pasirašytinai supažindinti su instrukcija – kaip teisingai elgtis kyšio davimo situacijose.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimams, kurie išplėtė turinčiųjų deklaruoti privačius interesus asmenų sąrašą, SPSC darbuotojai - viešųjų pirkimų komisijos nariai, darbuotojai atliekantys supaprastintus pirkimus, pildo ir VTEK interneto svetainėje pateikia privačių interesų deklaracijas. Nuo 2021 m. sausio 4 d. privačių interesų deklaracijos pateikiamos Privačių interesų registre PINREG.

Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nustatyta tvarka skelbiami PINREG.

Visi SPSC darbuotojai vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, darbo aplinkoje ir už jos ribų privalo laikytis skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartų, kurie pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  antikorupcinio elgesio taisyklėse.

Pranešimas dėl slapukų naudojimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Šie slapukai neatskleidžia jokios jūsų asmeninės informacijos ir naudojami svetainės funkcionalumui. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti, o juos išjungti galima tik, pakeitus naršyklės nuostatas. Naršydami toliau, sutinkate su šių slapukų naudojimu.