Apie paslaugą

 

Sertifikavimas yra procedūra, kuria sertifikacijos įstaiga, nepriklausanti nei nuo produkto gamintojo ar tiekėjo, nei nuo vartotojo (pirkėjo), patvirtina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

Paprastai toks patvirtinimas įforminamas dokumentu, vadinamu sertifikatu.

Sertifikavimas gali būti savanoriškas arba reglamentuotas atitinkamais teisės aktais. Lietuvoje statybos produktus reglamentuoja LR aplinkos ministerija. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą rasite skyrelį žemiau:  Teisės aktai ir dokumentai.

Kartais sertifikavimas klaidingai tapatinamas su licencijavimu. Tačiau tai skirtingi dalykai: licencijuojant kalbama apie leidimą (ar teisę) vykdyti kokią nors veiklą, o sertifikuojant nagrinėjama produkto ar paslaugos atitiktis nustatytiems reikalavimams.

ce-mark

CE ženklinimas yra privaloma procedūra, taikoma produktams ženklinti, siekiant užtikrinti jų atitikti ES nustatytoms teisės normoms, saugumą naudojant bei lankstesnes judėjimo sąlygas bendroje ES rinkoje. Šis ženklas parodo, kad produktas atitinka taikomus Europos direktyvų reikalavimus ir jam buvo atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo procedūros.

Statybos produktų ženklinimą CE ženklu reglamentuoja 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Nr. 305/2011 (+ keitimai Nr.568/214 ir Nr.574/214).

Išsamiai apie CE ženklinimą paaiškina Statybos produktų žymėjimo CE ženklu vadovas.

Europos šalys, kuriose taikomas CE ženklinimas

ce-zona

ES narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.
EFTA narės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.
ES kandidatės: Makedonija, Turkija.

CE ženklinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 305/2011 ir kurie yra skirti Europos Sąjungos bei Europos ekonominės erdvės rinkai. Ir tai galioja neatsižvelgiant, ar statybos produktai pagaminti valstybėse narėse, ar trečiosiose šalyse.

Statybos produktų eksplotacinių savybių pastovumas ir vertinimas atliekamas pagal sistemas: 1+, 1, 2+, 3, 4. Kuri sistema yra priskirta ir kurią gamintojas gali išsirinkti, nurodyta statybos produktų techninėse specifikacijose.

Statybos produktų eksplotacijos savybių deklaracijas pagal Reglamentą 305/2011 parengia ir pateikia gamintojas, atsižvelgdamas į techninėse specifikacijos pateiktus reikalavimus. Statybos produktams gali būti taikomi ir kitų direktyvų, reglamentų ar teisės aktų reikalavimai. Kad būtų įvykdytos visos Reglamento 305/2011 nuostatos ir produktą galima būtų ženklinti CE ženklu, būtina laikytis ir kitų ES direktyvų bei reglamentų reikalavimų.

 

Paslaugos nauda

Plati produktų pasiūla yra gerai, tačiau neretai verslas ar paprasti vartotojai patenka į situaciją, kurioje paaiškėja, kad įsigytas produktas nėra patikimas ir netenkina jam keliamų reikalavimų. Nuostolių galima būtų išvengti teisingai pasirinkus reikiamą produktą. Tačiau iš kur žinoti, kaip jį atskirti? Juk visi pardavėjai giria savo siūlomą produktą, tačiau ne visi pirkėjai turi reikiamų žinių, laiko, patirties ar techninių galimybių, kad tinkamai įvertintų produkto savybes. Tokioje situacijoje paprastai ieškoma nepriklausomos nuomonės, kuri yra paremta objektyviais įrodymais ar patirtimi ir suteikia pasitikėjimo prieš darant sprendimą dėl produkto įsigijimo. Sertifikavimas kaip tik ir yra ta paslauga, dėl kurios pirkėjui gali būti suteikiamas pasitikėjimas produktu, nes produkto atitiktis yra įvertinama objektyviai ir kompetetingai.

spsc
Statybos produkcijos  sertifikavimo ženklas PSZ-1

SPSC sertifikatas nurodo, kokius reikalavimus tenkina statybos produktas, ir suteikia teisę sertifikuotą produktą ženklinti specialiu statybos produkcijos sertifikavimo ženklu (PSZ-1), kuris rinkoje padeda vartotojams atskirti sertifikuotus produktus nuo nesertifikuotų.

 

Kodėl SPSC?

SPSC yra statybos produktų sertifikavimo įstaiga, kurios nešališkumą ir techninę kompetenciją patvirtina Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro ( NAB ) akreditacija, suteikta nuo 1999 metų. Akreditavimo sritį galima rasti  NAB tinklalapyje.
SPSC yra akredituota lanksčiai sričiai:  Aktuali lanksti akreditavimo sritis.

SPSC sertifikuojami produktai:
Mineraliniai užpildai • cementas ir kitos rišamosios medžiagos • betono ir skiediniai • plytos, blokeliai ir kiti gaminiai atitvaroms • termoizoliacinės medžiagos ir gaminiai • betoniniai ir gelžbetoniniai gaminiai • langai ir durys • mediniai gaminiai ir konstrukcijos • stiklas ir gaminiai iš stiklo • stogo dangos • grindų, sienų ir lubų dangos • hidroizoliacinės medžiagos ir gaminiai • sandarinamosios medžiagos ir klijai • dažai, lakai, glaistai • geosintetika • šildymo ir vandentiekio įrenginiai • metaliniai gaminiai.

 

Paslaugų kaina

Statybos produktų sertifikavimo kaina nustatoma individualiai. Paslaugos kainą lemia ne tik produkto tipas ar jo modifikacijų kiekis, bet ir bandymų apimtis, jų kaina, atstumas iki gamyklos ir t.t. Todėl konkretus finansinis pasiūlymas klientui pateikiamas, įvertinus paraišką.

Sertifikavimo paslaugos kainą sudaro šios dalys:

 • paraiškos registravimo ir reikalavimų produktui analizės mokestis, kuris nurodytas paraiškos formoje ir turi būti sumokėtas prieš paraiškos registravimą;
 • pradinio sertifikavimo darbų kaina, kuri pateikiama klientui paslaugų sąmatoje prie sertifikavimo sutarties projekto ir turi būti apmokėta prieš pradedant sertifikavimo darbus;
 • sertifikuotų produktų ir vidinės gamybos kontrolės priežiūros mokesčiai, kurie nustatomi prieš išduodant sertifikatą ir pateikiami nuolatinės sertifikavimo priežiūros sutartyje. Sertifikuotų produktų priežiūros mokesčiai mokami sertifikato galiojimo metu (per 3 metus) prieš kiekvieną periodinę priežiūrą pagal sutartyje numatytas sąlygas.

 

 

Kaip užsisakyti

1) Susipažinkite su sertifikavimo tvarka -  Informacija sertifikavimo užsakovams (PDF).

2) Užpildykite sertifikavimo prašymą bei gamintojo klausimyną ir pateikite SPSC šių dokumentų originalus.

Dokumentų formos

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo paraiškos formos:

Gamintojo klausimyno formos:

Pildant paraišką, atitinkamuose laukeliuose nurodykite gaminius ir jų tipus. Jei tam numatytoje vietoje gaminių sąrašas netelpa arba norite sertifikuoti kelių skirtingų gamintojų gaminius, tada gaminių, jų tipų ir gamintojų sąrašą galima pateikti ant atskiro lapo.

Nepamirškite pažymėti, visus, esminius ar privalomuosius techninės specifikacijos reikalavimus atitinka produktas.

Privalomojo sertifikavimo atveju produktai turi tenkinti Aplinkos ministerijos nustatytų privalomųjų rodiklių vertes pagal atitinkamos techninės specifikacijos reikalavimus. Šiuo atveju vertinama produkto atitiktis pagal Lietuvoje galiojančio standarto ar kito normatyvinio dokumento reikalavimus.

Savanoriškojo sertifikavimo atveju produktas turi atitikti visus arba esminius pasirinktos techninės specifikacijos reikalavimus. Šiuo atveju dokumentas nebūtinai turi galioti Lietuvoje, svarbu kad SPSC ir bandymų laboratorijos turėtų galimybes atlikti bandymus ir įvertinimą pagal pasirinktą standartą.

 

 

SPSC sertifikatų registras

SPSC skelbiama informaciją apie išduotus  Statybos produktų sertifikatus.

PASTABOS:

 • Sertifikatų sąraše duomenų įrašai skelbiami lietuvių kalba (nors kai kuriems sertifikatams yra įformintos papildomos kopijos anglų, rusų ar kitomis kalbomis). Tačiau jei užsakovo pageidavimu sertifikatas įforminamas tik užsienio kalba, tai sąraše tokio sertifikato įrašas ir paliekamas originalo kalba.
 • Skelbiami tik tokie sertifikatai, kuriems nepasibaigęs juose nustatytas galiojimo laikas.
 • Jei sertifikato galiojimas po jo išdavimo dėl kurių nors priežasčių sustabdomas arba nutraukiamas, sąraše apie tai pateikiama pastaboje.
 • Tik negaliojančius sertifikatus galima išsirinkti paieškos parametruose kriterijui „Ar galioja“ parinkus reikšmę „NE“.
 • Sertifikatų sąrašas atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

 

 

SPSC gauta informacija apie suklastotų sertifikatų pateikimą į rinką.

 

 

Teisės aktai ir dokumentai

Įstatymai

 • Statybos įstatymas
  Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikoje statomų statinių esminius reikalavimus, šių statinių tyrimo, projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, atidavimo naudoti, naudojimo ir nugriovimo tvarką, juridinių ir fizinių asmenų, dalyvaujančių statybos procese, santykius ir valstybės valdžios institucijų veiklos principus šioje srityje.
 • Atitikties įvertinimo įstatymas
  Šis įstatymas nustato produktų, procesų, paslaugų, kokybės sistemų ir fizinių asmenų kvalifikacijos atitikties įvertinimo sistemos struktūrą, įgaliotų institucijų, Nacionalinio akreditacijos biuro, sertifikacijos įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų, kontrolės įstaigų ir tiekėjų pagrindines pareigas bei teises ir kitus šios sistemos pagrindus.
 • Standartizacijos įstatymas
  Šis įstatymas nustato pagrindinius nacionalinės standartizacijos tikslus ir principus, Lietuvos standartų rengimo ir taikymo tvarką, standartų ir techninių reglamentų ryšį, Lietuvos standartizacijos asociacijos steigimo ir veiklos pagrindines nuostatas, nacionalinės standartizacijos finansavimo šaltinius. Įstatymo tikslas - įtvirtinti teisinius pagrindus svarbiausiems nacionalinės standartizacijos tikslams ir pagrindiniams standartizacijos principams įgyvendinti.

Statybos techniniai reglamentai

 • STR 1.01.04:2015 
  „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

  Šis statybos techninis reglamentas nustato statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, tikrinimo ir deklaravimo reikalavimus, bandymų laboratorijų ar sertifikavimo įstaigų skyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, tvarką.

Įsakymai, nutarimai

Kiti

 • Statybos produktų reglamentas - Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 (2011-03-09), kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.
 • Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 568/214 (2014-02-18), keičiantis Statybos produktų reglamento V priedą
 • Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 574/214 (2014-02-21), keičiantis Statybos produktų reglamento III priedą

 • Europos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 157/2014 (2013-10-30) dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo svetainėje sąlygų. Gamintojai atsižvelgdami į šio dokumento nuostatas Eksploatacinių savybių deklaracijas gali skelbti savo organizacijų tinklalapiuose.

 • Naujojo požiūrio paskelbtųjų ir paskirtųjų organizacijų (NANDO) informacinė sistema.

 • Darniųjų Europos standartų sąrašas (statybos produktų srityje).

 • Galiojančių Europos techninių įvertinimų paieška.
Pranešimas dėl slapukų naudojimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Šie slapukai neatskleidžia jokios jūsų asmeninės informacijos ir naudojami svetainės funkcionalumui. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti, o juos išjungti galima tik, pakeitus naršyklės nuostatas. Naršydami toliau, sutinkate su šių slapukų naudojimu.